“สมเด็จธงชัย” กระตุ้นพระธรรมจาริกต่อยอดงานเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุก

0
338

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 และมอบตราตั้งรองประธานคณะพระธรรมจาริก ประกอบด้วย พระวิมลมุนี วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ พระอุดมบัณฑิต วัดเบญจมบพิตรฯ พระสุธีรัตนบัณฑิต วัดสุทธิวราราม พระครูปัญญาสังฆการ วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ พระครูวรวรรณวิวัฒน์ วัดพระธาตุดอยเวียง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งแต่งตั้ง พระครูปลัดสุชาติ สุชาโต วัดเบญจมบพิตรฯ พระมหาชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน วัดเบญจมบพิตรฯ เป็นเลขานุการสำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก พระมหาณัฐวุฒิ สุทธิจนฺโท วัดเบญจมบพิตรฯ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก ที่วัดพระธาตุดอยเวียง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวให้โอวาทว่า พระธรรมจากริกมีผลงานในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่สูงมานานกว่า 65 ปีแล้ว นับเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมของคณะสงฆ์ในการทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือว่าพระธรรมจาริกเป็นผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริง ที่สำคัญขณะนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของโครงการนี้แล้ว ต้องทำให้เกิดการต่อยอด และสืบสานโครงการพระธรรมจาริกให้ยั่งยืน อย่างไรก็ตามแม้ว่าโครงการพระธรรมจาริกจะถือว่ามีผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่สูงที่สามารถจับต้องได้แล้ว แต่อยากให้มีการต่อยอดด้วยการสำรวจดูว่าขณะนี้มีกี่อาศรมของพระธรรมจาริกแล้วที่สามารถพัฒนาเป็นสำนักสงฆ์ได้ เพื่อให้มีพระสงฆ์ไปอยู่ประจำ ไม่ต้องเดินทางไปกลับ จะได้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานเชิงรุก เพราะในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมจาริกต้องไม่นิ่งนอนใจ ต้องตื่นตัว ต้องเดินหน้าต่อยอดทำงานให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งควรจะต้องมีการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมาด้วย

*****************************************************************