สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ ร่วมประชุมเครือข่ายวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

0
827

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ที่เป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 150 คน  และนางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้บริหาร สวธ. ร่วมงาน  ณ โรงแรมแจ๊ส โซเทล  กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาสังคมเกี่ยวกับคุณค่าวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม และคัดเลือกตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ตามแนวทางในการดำเนินงานวัฒนธรรม ในบทบาทหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เพื่อการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนวย จั่นเงิน ว่าที่ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนสมาชิกสิบห้ากลุ่มจังหวัดและผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม

ด้าน รศ.(พิเศษ)ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง ประธานสมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ มอบหมายให้ นายสมมารถ พึ่งจันดุม รองประธานสมาพันธ์ฯ และคณะกรรมการสมาพันธ์ อาทิ นายนาวิน ขุนรัตน์ นางสาวตะวันเดือน วรรณวงษ์ นางสาววรุณยุพา กฤษณะกาฬ เข้าร่วมประชุม และบันทึกภาพทำข่าวในครั้งนี้ด้วย

*****************************************************************