สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ฯร่วมกับ พศ. คัดสรร 150 รายชื่อบรรพชิต/คฤหัสถ์ ทั้งในและตปท. เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ปี 60

0
2157

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการแถลงข่าวการมอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560 โดยมีพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พรธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) เจ้าคณะภาค 17 (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาวาสวรวิหาร นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมในการแถลงข่าว ทั้งนี้ พลเอกธงชัย กล่าวว่า สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคลทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง พิทักษ์ และปกป้องพระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจการสาธารณะสงเคราะห์ตามแนวทางวิถีพุทธ เป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งในกรุงเทพฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้ารับประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

พลเอกธงชัย กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการคัดสรรนั้นมีคณะกรรมการคัดสรรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารพศ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศ.จ.) และพระธรรมทูตในต่างประเทศร่วมเป็นกรรมการคัดสรรด้วย ที่สำคัญคือ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เจ้าของรางวัลเดิมคือพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ประดิษฐานเสาอโศก ในการนี้จึงกราบทูลเชิญพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เสด็จมาเป็นประธานในพิธี โดยพระองค์ท่านได้มีเมตตารับเสด็จตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นมา และปีนี้มีผู้ได้รับการประกาศให้เข้ารับประทานรางวัลเป็นบรรพชิต 80 รูป และคฤหัสถ์ 70 คน รวม 150 รูป/คน

“การคัดสรรบุคคลเข้ารับรางวัลครั้งนี้ ฝ่ายพระเถระ อาทิ พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุฯ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายฆราวาส เช่น คุณชินกร ฝ่ายเทศ หรือชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายแพทย์ชัยศิริ เศรษฐบุตร นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นต้น” พลเอกธงชัย กล่าว