สมัครด่วน ! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดสอบ “นิติกร” กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 62 อัตรา เงินเดือน 1.8 หมื่นบาท

0
113

สมัครได้ทางเว็บไซต์ 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุด “อธิบดี พช.” เตือนอย่าหลงเชื่อพวกแอบอ้างช่วยเหลือได้ ลั่นจับได้จัดการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 62 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบอัตรากำลังและความจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งจะมีการประเมินการปฏิบัติงานประจำกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งจะประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้จะขึ้นบัญชีไว้และสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 2  ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี

สำหรับเงื่อนไขการสมัคร คุณสมบัติ หลักฐานที่ต้องยื่น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://womenfund thaijobjob.com/ โดยเลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร” โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี https://womenfund thaljobjob.com/ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ”

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทางเว็บไซต์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี https://womenfund thaipbjb.com/ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร” โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) สูงสุดมาตามสำดับ

“กรมการพัฒนาชุมชนยืนยันการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนด ดังนั้นหากมีกรณีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและขอให้แจ้งกับกรมการพัฒนาชุมชนทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว