สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมัยที่ ๒๖ ชูกิจกรรม “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน”

0
266

วันนี้ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติณ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒ โดยมี นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ และ นางรชตพร  โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย  นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ  อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า  นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และอาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระกรุณานิวาสน์ ๑ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำหรับวาระการประชุม ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ แจ้งเรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดทำโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน” โดยได้จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือครั้งแรกร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดอุดรธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติอุดรธานี สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- อุดรธานี สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้า ๑.การจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี ๒. กฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญ องค์กรสมาชิก และเครือข่ายร่วมเดินทางไปงานกฐินพระราชทาน สภาสตรีแห่งชาติฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้สามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่  สภาสตรีแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย 0211363243

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS