S__22692139-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

จ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 14

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่...

กลุ่มผ้าย้อมคราม “นางคราม” ต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เปิดเผยว่า  กรมการพัฒนาชุมชน ได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้ตื่นตัว ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งโครงการฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2...

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน New normal “พลเอกธงชัย” เผย 118 ราย ผู้เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศก” ปี 2564

น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ นำสู่สังคมสงบสุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ในรูปแบบ New normal ขณะที่ “เทคโนโลยี พงษ์สวัสดิ์” องค์กรเดียวที่ผ่านการคัดสรรเข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศก” โดดเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์ วันนี้ (ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)  เวลา 07.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...