S__22692136-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช.กระบี่ เดินหน้าเติมเต็มทักษะองค์ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 3

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนายภวินทร์ ทองทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-28...

ผู้ว่าฯ ยะลา น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางโสรยา พานิชพงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90...

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บรรลุเป้าหมายขับเคลื่อนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พพช.)

 ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่...