“สภาการศึกษา” ไฟเขียวเพิ่มวิชาสามัญพระ-เณรเรียนบาลี-นักธรรม

0
88

พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาครั้งที่ 3 /2564 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง “แนวทางการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมเพื่อรับรองวิทยฐานะให้กับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง” ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิชาสามัญเพิ่มเติมว่า กลุ่มสามเณรที่เรียนบาลีและนักธรรมเป็นหลักนั้น จะต้องเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมอะไรบ้าง จำนวนกี่วิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของมส.ด้วย

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรมจะเน้นหนักการศึกษาบาลีและนักธรรมเป็นหลักโดยเสริมวิชาสามัญเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็นเท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 21 ที่ระบุว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมที่ได้จัดให้แก่สามเณรซึ่งเป็นเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าซึ่งได้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนด โดยคำแนะนำของมส.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้้ 1.แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยคเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

“การที่สภาการศึกษามีมติครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ก้าวสำคัญโดยเฉพาะสำหรับสามเณรศาสนทายาทตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งจะมีวุฒิทั้งทางธรรมและทางโลก” พระเทพเวที กล่าว