สพอ.ชุมแพ ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” พช. แบกจอบหอบฟาง สร้างแปลงนาพายั่งยืน

0
456

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00​ น. นายสุทธิชัย​ ชัยมงคล รองนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลวังหินลาด​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”  ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยนางสาวสุพิชา  สอนบุญลา  พัฒนาการอำเภอชุมแพ ได้ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” มีเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชนอำ​​เภอ​ชุมแพ ​และกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้าน​ฝายหิน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลวังหินลาด ครัวเรือนต้นแบบ และนพต.  ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ แปลงนา นางสังเวียน​ มีศาสตร์​ บ้านฝายหิน  หมู่ที่ 4 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งนี้ได้มีการปลูกไม้ 5 ระดับ ปลูกไม้มงคล ต้นอินทนิล ซึ่งดอกมีสีม่วง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และยังจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในแปลงโคกหนองนา ประกอบด้วย ฐานคันนาทองคำ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี  ฐานคนรักษ์น้ำ ปลูกหญ้าตะไคร้ป้องกันดินพังทลาย​ หว่านข้าว​ ปล่อยปลา  ถือว่าเรียนรู้จากกิจกรรมจริง สร้างความสามัคคี สนุกสนาน ได้รับประทานอาหาร

ขอบคุณเจ้าของแปลงทุกท่าน ที่สละที่ร่วมโครงการ ขอบคุณทุกหน่วยงานภาคี โดยเฉพาะช่าง อปท. จึงขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามที่ได้ฝึกอบรมมา ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย ซึ่งต้องเผชิญกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด 19 จึงต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาระบบทุนนิยมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ โดยให้ชุมชนคำนึงถึงความเสียสละ ความสามัคคี การตระหนักรู้หน้าที่ และร่วมมือกันสร้างสรรค์

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

นายเกริกเกียรติ  จันทร์ลอย : ถ่ายภาพ

นายเกริกเกียรติ จันทร์ลอย อสพ. : ข่าว