สพม.นครปฐม ตั้งคณะกรรมการเดินหน้าโรงเรียนศีล 5

0
243

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า ตามที่โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (สพม.นครปฐม)  ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด ตามดำริของพระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม โดยจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ สามารถนำหลักธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักศีล 5 และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน นั้น

พระมหาบุญเลิศ  กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นางนิสา บรรจงการ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ร่วมกับ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีพระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็นประธานกรรมการอำนวยการ ในการกำหนดนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

*****************************************************************