สพฐ. สานพลัง สสส.และเครือข่ายงดเหล้า มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 83 ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 66 รุ่นติดตามความเพียร ปักหมุดเน้น“ลงมือทำคือคำตอบที่โรงเรียนคำพ่อสอน”

0
198

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข โดยนายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และผู้แทนจาก สสส. รับข้อเสนอของเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 และเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 รุ่นติดตามความเพียร จำนวน 83 คนประกอบด้วย (1) โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน (2) โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 คน (3) โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทครูผู้สอน จำนวน 40 คน พร้อมร่วมกันกล่าวปฏิญาณในการดำรงตนเป็นครูดีไม่มีอบายมุข

นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กล่าวในเวทีว่า การป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า เบียร์ บุหรี่ ซึ่งเป็นปัญหา ต่อคุณภาพการศึกษา ไปพร้อมกับการสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีศีลธรรม พึ่งตนได้นั้น สพฐ.มีความยินดีต่อ ข้อเสนอดังกล่าว เพราะว่าปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่ออบายมุข เหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งเสพติดในนักเรียนเป็นเรื่องที่ สพฐ.ให้ความสำคัญ และที่ผ่านมานั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ก็ได้ร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง ย่างเข้าสู่ปีที่13 ซึ่งทั้ง 3 องค์กร จะหารือกันในลำดับต่อไปเพื่อนำบทเรียนโรงเรียนคำพ่อสอน ไปสู่ภาคปฏิบัติ ให้เกิดผลลัพธ์ต่อนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

 

สำหรับข้อเสนอต่อประธานในพิธี โดยนายตอเหลบ ปอหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนาวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา-สตูล กล่าว 4 ในข้อ (1) เสนอบรรจุโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนไว้ในจุดเน้น สพฐ. เพราะเห็นผลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หากครูปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จริงจังด้วยความรักและปรารถนาดีต่อนักเรียน (2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อนักเรียนและสังคมอย่างเป็นเลิศ ตามโครงการโรงเรียน คำพ่อสอน โดยมีสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน (3) จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนเพื่อมอบให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ(4) สร้างขวัญกำลังใจ/ยกย่อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนที่ประสบความสำเร็จ อาทิ โรงเรียน./ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นต้น

กิจกรรมครั้งนี้ นายยุทธศักดิ์ สังเกต ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร ตัวแทนครูดีไม่มีอบายมุข ได้กล่าวรายงานกิจกรรม ใจความว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่12 โดยได้คัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเข้มข้น เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 1.มีความซื่อสัตย์สุจริต 2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.ไม่สูบบุหรี่ 4.ไม่เล่นการพนัน 5.มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักเรียน และบุคคลรอบข้าง ให้ลด เลิกอบายมุข ในปีการศึกษา 2565 นอกจากนั้น การมาร่วมครั้งนี้ ตนเองยังได้เรียนรู้แนวทางโรงเรียนคำพ่อสอน 4 ด้าน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ควบคู่กับการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า เบียร์ บุหรี่ มีดังนี้ ด้านที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ตัวครู ด้านที่ 2 การเปลี่ยนแปลงที่ตัวนักเรียน ด้านที่ 3 การเปลี่ยนแปลงระหว่างครูกับเพื่อนครูและผู้บริหาร ด้านที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงต่อลูกๆ นักเรียนทั่วประเทศ

ในขณะที่นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำผุด สพม.ตรัง กระบี่ ผู้เข้ารับโล่ฯ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เด็กที่มีความสุขจากครอบครัวที่คุณพ่อเลิกดื่มเหล้า เมื่อได้เห็นนักเรียนที่มีความทุกข์จากการดื่มของคุณพ่อ ในช่วงนั้นได้เข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า หวังเพียงให้นักเรียนรับรู้ เข้าใจ และสามารถที่จะชักจูงให้ผู้ปกครอง เลิกเหล้า บุหรี่ได้ และโรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดเหล้าและอบายมุข เราใช้กิจกรรมที่หลากหลายแต่การเรียนการสอนในเด็กมัธยม กิจกรรมต้องปรับไปสู่สิ่งที่พวกเขาสนใจ และมีความท้าทาย จากการเขียนจมหมายสื่อรักในแบบเด็กประถมเราจึงชวนให้นักเรียนออกแบบสื่อรักจากแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ พร้อมส่งผ่านไลน์ ให้กับผู้ปกครอง กิจกรรมตอบรับดี นักเรียนชอบผู้ปกครองชื่นชม ทั้งนี้ยังรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการอีกด้วย