สพฐ. ร่วมรณรงค์งานเกษียณปลอดเหล้า “ครู” ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ชี้ทางให้ศิษย์เดิน

0
1834

สพฐ. ร่วมรณรงค์งานเกษียณปลอดเหล้า “ครู” ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ชี้ทางให้ศิษย์เดิน

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสพฐ.ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติ  เป็นครูผู้ชี้ทางให้ศิษย์เดิน “แม่พิมพ์ของชาติ”

ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุของข้าราชการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ. ได้นำร่องออกประกาศขอความร่วมมือรณรงค์ให้การจัดงานเลี้ยงเกษียณของครู บุคลากรการศึกษาทั่วประเทศ “ปลอดเหล้า บุหรี่” ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกว่า 3 หมื่นแห่ง มีบุคลากรรวมกว่า 3 แสนคน ดูแลเด็กเยาวชนกว่า 6.8 ล้านคน ให้เป็นการจัดงานปลอดเหล้า-บุหรี่ นับว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบนำร่องที่ทวนกระแสสังคมอย่างน่าชื่นชม

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กล่าวว่า สังคมวันนี้เกิดปัญหาจากเหล้าเบียร์ บุหรี่ กลายเป็นสาเหตุของภัยทางสังคมหลายเรื่อง สะท้อนให้เห็นอย่างหลากหลาย เห็นได้จากข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่ดื่มเหล้าแล้วไปข่มขืนเด็ก หรือข่าวของพริตตี้ ล้วนเกิดจากเหล้า ซึ่งโครงการงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าที่ได้ขอความร่วมมือในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ออกประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 นับเป็นโอกาสที่ดี เราเองก็ปรารถนาการมีส่วนร่วมอย่างนี้อยู่แล้ว ถือว่าเริ่มจากภาครัฐ สู่หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน จนสุดท้ายหากหน่วยของครอบครัวตระหนักได้เมื่อไหร่ วันนั้นเมืองไทยก็จะปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ได้อย่างแท้จริง…คิดว่าควรทำอย่างยิ่งครับ

นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีนโยบายให้สถานศึกษาต้องปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ แต่สิ่งที่เราพบเจอในปัจจุบัน คือ หน่วยงานภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่อยู่ในชุมชนมักจะขอใช้สถานศึกษาของเราเป็นหน่วยจัดงานรื่นเริงบันเทิงหลายกิจกรรม เช่นงานแต่งงาน งานประเพณีต่างๆ ของชุมชน พอมีประกาศออกมา ชุมชนเข้าใจว่าไม่ต้องไปจัดงานในสถานศึกษาเพราะมีกฎหมายห้าม ซึ่งอาจทำให้สถานศึกษากับชุมชนห่างกันออกไป แต่ผมคิดว่าประกาศตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักพื้นฐาน น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่ง การไม่ให้บริการจัดสิ่งนี้ในโรงเรียน น่าจะมีมาตรการมาหนุนเสริม เรื่องการแนะนำการจัดงานประเพณีต่างๆโดยไม่มีเหล้าเบียร์ เพราะเป็นสถานที่ศึกษาบ่มเพาะสิ่งดีๆ ให้กับลูกๆ ของเรา เราควรเป็นแบบอย่างที่ดี ก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่ง แต่สิ่งที่ต้องช่วยกันในอนาคตผมคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะมีผลกับบุคลทั่วไป ควรประกาศไปทุกหน่วยงาน ทุกส่วนราชการ ไม่เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น อาทิ หน่วยงานตำรวจ ทหาร รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ น่าจะเกิดเป็นพลังอย่างมาก อีกทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เราก็ร่วมกันสื่อสารให้เห็นว่าเหล้าบุหรี่ไม่ดี เป็นภัยต่างๆ แต่ขณะเดียวกันธุรกิจเหล้า-บุหรี่ก็ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หากจะลดการโฆษณาเหล้า-บุหรี่ในสื่อต่างๆ และร่วมกันประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภัยที่เกิดจากเหล้า-บุหรี่ให้มากขึ้น ก็น่าจะเป็นทางออกของการลด ละ เลิกได้ดียิ่งขึ้น

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เปิดเผยว่า เครือข่ายงดเหล้าและสสส. ได้ร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 8 และเครือข่าย “โรงเรียนคำพ่อสอน” ได้ขับเคลื่อนงานปลอดเหล้า บุหรี่ สังคมปลอดอบายมุข โดยเฉพาะบุคลากรการศึกษา เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ที่ผ่านมาได้ยกย่องครูดีไม่มีอบายมุขต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 และขับเคลื่อนให้งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่เข้าสู่ปีที่ 4  ซึ่งสังคมไทยให้การตอบรับและชื่นชมในการขับเคลื่อนของหน่วยงานด้านการศึกษา สำหรับงานเลี้ยงเกษียณเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถทำให้เกิดความงดงามสมกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปี 2561 ให้งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า และในปี 2562 นี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหลายพื้นที่ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สพฐ.ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติอีกด้วย

นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ได้มีโอกาสร่วมขับเคลื่อนงานไขแก้ปัญหาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์-บุหรี่ ในสถานศึกษา ปีที่ผ่านมาได้จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า ณ วัดสวนดอก ด้วยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1  ทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมงานและผู้ที่เกษียณอายุราชการเห็นด้วย เพราะมีผลดีทั้งความปลอดภัยในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย ชุมชนก็ชื่นชม มีความรู้สึกว่าเป็นงานเกษียณที่ทรงคุณค่าในวิชาชีพครู อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันผมย้ายมาเป็นศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผมก็ยังคงจัดงานเกษียณปลอดเหล้าด้วยเช่นกัน

ขณะนี้รัฐบาลได้มีมาตรการ ห้ามจัดงานเลี้ยงในโรงเรียนในรูปแบบที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งห้ามบุคลากรดื่มเด็ดขาด สามารถถูกร้องเรียนทางวินัยได้ จากที่ผมสังเกตบุคลากรครูในปัจจุบันนี้นับว่ามีน้อยมาก ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นดื่ม ไม่ค่อยสูบกันแล้ว  การวางตัวของเราในสังคมจะต้องมีความเหมาะสม ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่เฉพาะกับลูกศิษย์เท่านั้น เราควรต้องวางตัวดีในสังคมด้วย  สิ่งสำคัญของสังคมเราในอนาคต คือ ทำอย่างไรจะสร้างค่านิยมตั้งแต่ต้นทาง เด็กๆ จะได้เติบโตอย่างมีสำนึก ในเรื่องการรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขต่างๆ เพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีของพวกเขาและสังคมต่อไป

นายอัมพร พินะสา รองเลขาฯ สพฐ. กล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้าครูได้กรุณาชี้ให้เห็นถึงพิษภัยอันร้ายแรงในการบ่อนทำลายความเจริญงอกงามในชีวิตของเด็ก – เยาวชนในอนาคต หากสามารถเอาเรื่องอบายมุขไปชี้ให้เห็นถึงปัญหาและชักนำแนวทางการปฏิบัติตัวให้อยู่ห่างไกล ก็จะเป็นคุณูปการในการสร้างเด็กไทย  ขอเป็นกำลังใจให้ครูที่มุ่งทำดี เพื่อประโยชน์ให้กับสังคม จงมีกำลังใจในการทำภารกิจหน้าที่ของความเป็นครู ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูที่ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่คนที่ 2 ให้กับเด็ก-เยาวชน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่า

ครู..แม่พิมพ์ของชาติ..“ผู้ที่ชี้ทางให้ศิษย์เดิน”