สนง.โครงการสมเด็จพระเทพฯ จัดบวชสามเณร-ศีลจาริณี “รากแก้ว” เฉลิมพระเกียรติ เรียนรู้หลักธรรมนำไปครองตนให้เป็นพลเมืองดี

0
2476

 

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. เวลา 08.30 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวัดไร่ขิง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีบรรพชาสามเณรและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ (ศีลจาริณี) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วประเทศ เข้าบรรพชาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ (ศีลจาริณี) จำนวน 208 คน  โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นพระอุปัชฌาย์ และนางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ ที่ปรึกษาตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี

นางมัณฑนา กล่าวให้โอวาทก่อนพิธีบรรพชาว่า  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการหนึ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือกนักเรียนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน ส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง นักเรียนเหล่านั้นเมื่อได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ ทำให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามระดับสติปัญหาและความเหมาะสมตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาได้ออกไปประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก

 

ในภาคฤดูร้อนของทุกปี สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 2 เข้ารับการอบรมที่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะแนวความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งนักเรียนทั้งหมด 227 คน (กิจกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 19 คน ) ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 57 คน และนักเรียนหญิงเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ (ศีลจาริณี) จำนวน 151 คน เพื่อจะได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะนำไปใช้ในการครองตน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

ที่ปรึกษาตามโครงการพระราชดำริฯ กล่าวอีกว่า นักเรียนเปรียบเสมือนต้นไม้ย่อมมีรากแก้ว ต้องทะนุบำรุงรากแก้วให้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเจริญเติบโต ทนแดด ทนฝนได้ นักเรียนทุกคนจะเจริญเติบโตขึ้น เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของตนเอง พ่อแม่และสังคม จึงต้องอาศัยรากฐานของชีวิต ต้องเน้นความสำนึกที่ดีและต้องเริ่มต้นที่บ้าน สานต่อที่วัด แล้วนำไปฝึกหัดที่โรงเรียน เพราะนักเรียนทุกคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับโอกาสเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ต้องเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า เรามาจากถิ่นทุรกันดาร ต้องตั้งใจศึกษา มีสติและความยั้งคิดที่จะประพฤติดี ไม่ทำตามสิ่งยั่วยุที่ไม่ดีซึ่งมีมากมาย ต้องตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมนำคำสั่งสอนไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการดำรงชีวิตในสังคมให้เจริญถาวรสืบไป

เวลาต่อมา พล.ต.ต. วิชิต ปักษา รอง ผบช.ตชด. และรศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ  คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนตามลำดับ จากนั้นพระเทพศาสนาภิบาล ได้ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรและให้นักเรียนหญิงผู้เข้าปฏิบัติธรรมเนกขัมมะสมาทานศีล 8 พร้อมทั้งให้โอวาท โดยกำหนดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดไร่ขิงเป็นระยะเวลา 9 วัน