สนง.เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติถกแผนคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมยกระดับความเข้มแข็งคุณธรรม ๕ ประการ

0
227

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” เพื่อเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนคุณธรรมแห่งชาติ ในการก้าวเข้าสู่แผนคุณธรรมฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมยกระดับความเข้มแข็งคุณธรรมในสังคมไทย ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

*****************************************************************