สถ. เร่งซักซ้อม อปท. ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม

0
494

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่า เริ่มมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ทั้งการเตรียมการก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการดำเนินการหลังเกิดภัย

ด้านการเตรียมการก่อนเกิดภัย ก็ให้ อปท. พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และให้นำเงินสำรองจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรก ต้องมีการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย หรือได้รับการร้องขอสนับสนุน เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลหนัก มีการขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ำ การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง และต้องมีการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดทักษะและความคล่องตัวในการปฏิบัติ และมอบหมายให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการอพยพประชาชนให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัย รวมถึงให้มีอาสาสมัครเตือนภัยประจำชุมชน “มิสเตอร์เตือนภัย” จัดหาเครื่องหมายอาณัติสัญญาณแจ้งเตือนภัย โดยต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ด้วย

สำหรับการดำเนินการขณะเกิดภัยนั้น ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จะเป็นศูนย์ประสานงานของ อปท. ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของตนเอง  โดยต้องมีการจัดหาน้ำสะอาด เพื่อบริการและช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภค โดยไม่คิดมูลค่า และต้องเร่งดำเนินการอพยพประชาชนที่ประสบภัย หรือคาดว่าจะประสบภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรก และด้านการดำเนินการหลังเกิดภัย ให้เร่งสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยด่วน หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยจัดระเบียบและกำหนดพื้นที่การช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

“นอกจากนี้ ต้องเร่งดำเนินการทำความสะอาด เก็บสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ที่มาจากอุทกภัย เพื่อการป้องกันโรคระบาด รวมทั้ง เร่งซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ สาธารณูปการ ให้สามารถกลับมาใช้การได้โดยเร็ว และกำชับอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ ประชาชนและผู้ประสบภัย ไม่ให้มีการโจรกรรมและลักขโมย และต้องไม่ลืมที่จะเร่งฟื้นฟู และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด หรือพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพและเป็นการป้องกันการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ด้วย” นายสุทธิพงษ์ กล่าว