สถ. เปิดสอบชำนาญการพิเศษ 156 ตำแหน่ง รับสมัครวันสุดท้าย 22 มีนาคมนี้

0
440

วันนี้ (14 มีนาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 156 ตำแหน่ง ในสามสายงาน คือ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ (45 อัตรา), นิติกรชำนาญการพิเศษ (55 อัตรา) และนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (56 อัตรา)

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และเป็นผู้มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับที่จะแต่งตั้งดังนี้ ไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า, ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า รวมถึงต้องดำรงตำแหน่งในสายงานที่เลือกประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออาจพิจารณานำระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องมานับรวมให้ครบ 1 ปีได้ด้วย 

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า กรมฯ จะเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 โดยข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส่วนกลาง ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ผ่านสำนัก/กอง ต้นสังกัด, ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นใบสมัครผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือ สำนัก/กอง ต้นสังกัด และสำหรับข้าราชการที่ช่วยรายการ ที่ส่วนราชการอื่นนอกสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการเจ้าหน้าที่ สถ. โดยให้ทุกหน่วยงานที่รับเอกสาร จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น แล้วจัดส่งที่กองการเจ้าหน้าที่ สถ. ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียด ตรวจสอบกำหนดการรับสมัครคัดเลือก ไปจนถึงขอบเขตเนื้อหาความรู้ และรูปแบบที่ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และเมนู “การคัดเลือกข้าราชการ”

“ถือเป็นอีกหนึ่งรอบของการสอบขยับตำแหน่งของ สถ. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้า ที่กรมฯ ต้องการเร่งดำเนินการให้กับพี่น้องข้าราชการของกรมฯ ทั้งที่อยู่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ก็ขอให้ข้าราชการระดับชำนาญการทุกท่านได้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย หากเข้าหลักเกณฑ์ก็ให้เร่งจัดการเรื่องเอกสาร เพื่อเข้ารับการประเมินและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป” อธิบดี สถ. กล่าว

วีรพล จ้อยทองมูล รายงาน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,