สถ. เปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติการ สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

0
1188

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 11 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอชะอวด นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) นางจันทร์ฉาย เทียมดวงแก้ว ท้องถิ่นอำเภอชะอวด นายประยงค์ หนูบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด จากนั้นในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 12 จังหวัด ซึ่งในวันนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหน้าที่จัดฝึกอบรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และกลุ่มศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์ ในวันนี้ มีจำนวน 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 6 จังหวัด และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา และกระบี่

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในวันนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความรู้แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และท่านอาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และนำฝึกปฏิบัติสร้างสนามเด็กเล่น มีการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และแนวทางการบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนใจต่อไป

ทั้งนี้ทางกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

“ต้องขอขอบคุณท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ท่านอาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ท่านดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมขน (สำนัก 3) ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งนอกเหนือจากการมีพื้นที่ให้เด็กได้เล่นและเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ จากสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่จะช่วยทำให้เด็กพบหนทางแห่งการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมแล้ว ทุกท่านยังสามารถจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคัดแยกขยะ ที่ใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการในเรื่องการทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ในวัยเด็ก รวมถึงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน บริเวณสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ เพื่อสร้างพฤติกรรมการอ่านของเด็ก รวมถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือของเด็กเล็กด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ใช้กลไกของทุกคนในท้องถิ่นมาเป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานของเรา เพราะพลังของการขับเคลื่อนเหล่านั้น จะสามารถเป็นแรงหนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ขยายวงของการพัฒนาการศึกษาของให้มีความยั่งยืนและกว้างไกลต่อไปอย่างมั่นคง” นายสุทธิพงษ์กล่าว