สถ.สานต่อโครงการ อพ.สธ. มุ่งสร้างความรักความใส่ใจต้นไม้สนองแนวพระราชดำริ สร้างความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนไทย

0
680

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายธนา ยันตรโกวิท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ณ โรงเรียนท้องนา หลาต้นโด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จ.สงขลา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยกรมฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การปกปักษ์พันธุกรรมพืช การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ ทั้งยังสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และให้มีการฝึกปฏิบัติการให้แก่สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วย

ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ ได้ฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นี้ และยังแนะนำให้มีการนำเอาต้นไม้ที่มีอยู่รอบโรงเรียนและสวนสาธารณะในพื้นที่ มาต่อยอดสนองแนวพระราชดำริ ด้วยการจัดทำเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันจะช่วยสร้างความรัก ความใส่ใจในเรื่องต้นไม้และสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก และบุคคลทั่วไปด้วย

……………………………………………………………………………………………………………….