สถ. น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวนบุคลากรร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

0
621

วันนี้ (2 เมษายน 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (1 เมษายน 2562) ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการนี้ ได้ทรงมีรับสั่งถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและทรงเป็นตัวอย่างของการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้มีมาตรการรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ด้วยการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ที่เป็นการเชิญชวนบุคลากรในสังกัดให้ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม หน่วยงานในสังกัด ต้องไม่มีการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเอง จะต้องเป็นต้นแบบของการ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และเป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100%  โดยทุกสำนัก/กอง จะต้องร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้และรับถุงพลาสติกหรือภาชนะโฟมจากร้านอาหารสวัสดิการด้วย

อธิบดี สถ. กล่าวต่อไปว่า อีกหนึ่งในหนทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำได้ทันที นั่นคือ การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ที่ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัด และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการวิจัยการประเมินและรับรองผลการบริหารจัดการขยะเศษอาหารตามแนวทางการทำถังขยะเปียกในการช่วยลดสภาวะโลกร้อนโดยเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้มีการดำเนินการวิเคราะห์อัตราการเกิดขยะเศษอาหารต่อคนต่อวันของคนไทย โดยลงพื้นที่ 4 จังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือจังหวัดลำพูน ภาคกลางจังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย และภาคใต้จังหวัดสงขลา เก็บตัวอย่างวัดปริมาณขยะจริงของครัวเรือนที่ร่วมโครงการจำนวน 2,400 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังเก็บตัวอย่างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 และ 20 แห่งตามลำดับเป็นเวลา 1 เดือน ให้ได้ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะเศษอาหารที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการลดภาระการบริหารจัดการขยะของส่วนรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสารปรับปรุงดินที่ได้จากการหมักขยะเศษอาหารในถังขยะเปียก ซึ่งในอนาคตการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนสามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน หากได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเพื่อพัฒนาคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำเร็จอาจมีรายได้ในอนาคตกลับคืนสู่ชุมชน ซึ่ง กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกให้ครบ 100% ภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ และที่สำคัญต้องไม่ลืมที่จะร่วมกันสร้างนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคัดแยกขยะ ที่ใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการในเรื่องการทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วย

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมไปถึงพี่น้องประชาชน ร่วมกันสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยการงดรับถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ใช้วัสดุธรรมชาติ หรือภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ หากทุกคนหันมาร่วมมือร่วมใจทำกันได้สำเร็จอย่างจริงจัง ก็จะเป็นการ Change for Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยที่สวยงาม และน่าอยู่ขึ้นนั่นเอง” อธิบดี สถ. กล่าว

วีรพล จ้อยทองมูล รายงาน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,