สถ. คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018)

0
437

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมอบหมายให้ นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) คว้ารางวัลประเภทที่ 2 เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินใน 5 ด้าน ประกอบด้วย หน่วยงานมีบริการเว็บไซต์ (Website) ,บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), บริการโดเมนเนม (DNS), การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และIPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo) สำหรับรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 แล้ว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล IPv6 Award อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 ก็ได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีนั้นได้รับใบรับรอง Certificate of IPv6 Ready เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6  ขณะที่ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ได้คว้ารางวัล Thailand IPv6 Ready Award ในฐานะหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 3 บริการ ได้แก่ บริการบนเว็บไซต์ (Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และบริการโดเมนเนม (DNS)

“รางวัล IPv6 Award 2018 ที่กรมฯ ได้รับมอบนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการ และความมุ่งมั่นของเราที่จะยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและการให้บริการระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อรองรับการบริหารราชการในยุค Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ได้ยกระดับขึ้นมาตลอด จนสามารถให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานจาก 3 บริการ เป็น 5 บริการได้ในที่สุด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,