สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. จับมือ สสส. ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายการลดบุหรี่ – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0
726

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง(ทางสุขภาพ) เชิงพุทธบูรณาการ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมสานเสวนาและลงนามความร่วมมือสำหรับการสร้างเครือข่ายการลดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมีคณะสงฆ์เป็นศูนย์กลางการประสานเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

**********************************************************************************************************************************

ในงานดังกล่าว คณะสงฆ์ โดยพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ และ พระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าคณะภาค ๖ เป็นผู้แทนถวาย/มอบองค์ความรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายในอนาคตอย่ายั่งยืน นอกจากนี้ยังมี พระสุธีรัตนบัณฑิต ( สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.พ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร  รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว. ร่วมสานเสวนาและลงนามความร่วมมือด้วย

*****************************************************************

*****************************************************************