สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ผนึกกำลังเครือข่าย จัด “ธรรมะเยียวยาใจ” เหตุภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ประสานให้วัดเป็นศูนย์พักพิง

0
1288

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ภายใต้กำกับของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ นอกจากจะมีภารกิจหลักในด้านอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดการส่งเสริม และสร้างพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อทำงานเผยแผ่เชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ยังส่งเสริมงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ด้วย ดังนั้นในช่วงที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด  ทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนทั้งทางกาย ด้านความเป็นอยู่ และก็มีความทุกข์ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ได้ร่วมกันจัดโครงการธรรมะเยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และมีเครื่องใช้ในการดำรงชีพต่อไป

พระราชกิจจาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า แนวทางดำเนินโครงการ เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน จัดธรรมปรึกษา เยียวยาใจ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และรายบุคคล จัดกิจกรรม ธรรมนันทนาการ และนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา  พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับระยะเวลาและพื้นที่ดำเนินโครงการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จะประสานจัดกิจกรรมในวัดที่เป็นศูนย์พักพิง หรือสถานที่อื่นๆ ที่จัดเป็นศูนย์พักพิง ตลอดจนบ้านที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินโครงการระหว่างเดือนสิงหาคมนี้

สอบถามได้ที่ เฟสบุ๊คเพจ “สถาบันพัฒนาพระวิทยากร” หรือที่ พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม โทร. 09-3414-5226 หรือแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม โทร 09-2402-3123