“สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี 2562

0
791

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางพิมพ์พร ทองสุข ประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุย สมาชิกองค์กรสตรีอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า องค์กรสตรีเป็นกลไกที่มีส่วนสำคัญในการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม ดังที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานพิธีเปิดงานสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และทรงมีพระราชดำรัสว่า ทรงมีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะ สืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี เพราะบทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว รวมทั้งการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดี ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ก็ได้มองเห็นความสำคัญของพลังสตรี ที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวและสังคม ให้ก้าวไปสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมนำพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของหน้าที่ที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการ นั่นคือ ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี ประการที่ 3 พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และประการที่ 4 พึงฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่ง กรมฯ ก็ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมพัฒนาสตรี โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน 2 ลักษณะ คือ ให้มีการทำงานเป็นภาคีเครือข่าย ในการให้ความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม ในพื้นที่ เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาสาสมัครต่างๆ และให้มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งเสริมสตรีให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว แก้ปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาความรุนแรง สำหรับคุณค่าสตรีในงานท้องถิ่นควรมองว่าใครมีความคิดดีกว่าในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะบางเรื่องสตรีอาจคิดได้ดีกว่า หรือคิดได้เชื่อมโยงเป็นระบบมากกว่า โดยเฉพาะในงานด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมาก ในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การที่องค์กรสตรีอำเภอเกาะสมุย ได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรวมพลัง การมีความรู้ –รัก-สามัคคี ของกลุ่มองค์กรสตรี ที่ส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยาก โดยการจัดงานนี้ เพื่อระดมทุนจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครั้งนี้ ซึ่งแสดงซึ่งศักยภาพของสตรีที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม นับว่าเป็นเรื่องที่ดี น่าปลาบปลื้มแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

ก็ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณคณะกรรมการองค์กรสตรีในอำเภอเกาะสมุยทุกคน รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้ ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน รู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมของเรา และขอฝากให้อำเภอเกาะสมุยและเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ดึงสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยที่มีความเข้มแข็งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ เดือดร้อนในพื้นที่ ช่วยเป็นแกนนำในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะและน้ำเสีย นอกเหนือจากการดูแลครอบครัว อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย