“สด.วัดไตรมิตร” เสนอมส.เห็นชอบตั้งอนุกก.ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร จำนงค์ สวมประคำ – สมศักดิ์ โตรักษา 2 นักกฎหมายผงาดวงการสงฆ์

0
1787

สำนักข่าว Thai R News – ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และนายบุญเชิด กิตติธรางกูล ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พศ. ร่วมแถลงข่าวว่า การประชุมมส.ครั้งที่ 21/2560 วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสารของมส. เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลข้าวสารทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์รวม 13 รูป/คน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพครบรอบด้าน ให้มีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา วัด คณะสงฆ์ และพศ. และให้มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560

สำหรับรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย 1.พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม เป็นประธานอนุกรรมการ 2.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นรองประธานอนุกรรมการ 3.พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร อนุกรรมการ 4.พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส อนุกรรมการ 5.พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม อนุกรรมการ 6.พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ อนุกรรมการ 7.ผู้แทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) อนุกรรมการ 8.ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) อนุกรรมการ 9.นายจำนงค์ สวมประคำ อนุกรรมการ 10.นายสมศักดิ์ โตรักษา อนุกรรมการ 11.พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม อนุกรรมการและเลขานุการ 12.พระมงคลวชิรากร วัดยานนาวา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 13.นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ