สด.พระมหาวีรวงศ์ เปิดสอบธรรมศึกษาปี 62 ว.สงฆ์นครน่าน ยอดทะลุกว่า 6 พันคน “เทวัญ” เล็งปลุกม.ราชภัฏทั่วประเทศเข้าเรียน

0
529

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 ณ สนามสอบวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.ภูเพียง จ.น่าน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยมีพระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธฯ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. รักษาการผอ.พศ. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติร่วมถวายการต้อนรับ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวภายหลังพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาว่า การสอบธรรมศึกษาเป็นหน้าที่หลักของคณะสงฆ์อีกประการหนึ่ง การที่คณะสงฆ์จังหวัดน่านจัดให้มีสนามสอบจึงถือเป็นการกระตุ้น ปลุกระดมนักเรียนนักศึกษาให้มีการสอบแข่งขันให้มากขึ้นเนื่องจากการเรียนการศึกษาธรรมศึกษายังมีจำนวนน้อย จึงอยากให้เกิดการกระตุ้นเพื่อจะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติในที่อื่นๆ ต่อไปด้วย การจัดงานครั้งนี้น่าจะเป็นคุณประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้เพิ่มปริมาณ และประโยชน์ที่แท้จริงคือการได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่นักเรียนทั้งระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา เพื่อทุกคนจะได้เติบใหญ่เป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า อยากให้สังคมเราเป็นสังคมสีขาว เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยคนดี คนดีนั้นจะต้องมีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริง ถ้าสังคมเรามีคนดีมากขึ้นสังคมประเทศชาติของเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น และจะได้มีคนดีเข้ามาบริหารเป็นประเทศชาติ ดังนั้นจึงขอฝากทุกๆ หน่วยงานได้ช่วยกันผลักดันโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการที่มีบุคลากรทั้งระดับประถม มัธยมขอให้เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคมดีกับคณะสงฆ์ สำหรับผู้สนใจต้องการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 สามารถติดต่อขอสมัครได้ที่สำนักเรียนของคณะสงฆ์จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

นายเทวัญ กล่าวว่า การเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” ครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกรูปแบบหนึ่งของคณะสงฆ์ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ มีสติปัญญารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ วัตถุประสงค์สำคัญคือ การน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ของการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้จัดสรรงบประมาณผ่านพศ. เพื่อดำเนินโครงการนี้ให้ครอบคลุมในทุกรูปแบบ

“ผมเห็นด้วยกับดำริของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ที่อยากให้เพิ่มตัวเลขจำนวนผู้เรียนผู้สอบธรรมศึกษา แต่เราไม่มีตัวเลขมาก่อนตั้งแต่ 90 ปีที่ผ่านมาว่าทั้งหมดประมาณกี่คนแล้วที่ผ่านการสอบ เมื่อได้ตั้งเป้าว่าในปีนี้ 2.5 ล้านคน ในส่วนที่ผ่านสอบมีจำนวนเท่าไร ซึ่งก็น่าจะได้ประมาณครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นจึงอยากจะเพิ่มจำนวนและอาจต้องเพิ่มงบประมาณสำหรับปีหน้าเพื่อเพิ่มจำนวนการสอบของน้องๆ นักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านมาเรามีบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเราก็น่าจะทำบันทึกข้อตกความร่วมมือด้วยการเพิ่มหลักสูตรเข้าไปให้เป็นวิชาเลือกหรือวิชาภาคบังคับก็ได้ เพื่อจะได้เพิ่มจำนวนผู้สอบ ประเทศไทยของเราต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนาเคียงคู่กับสังคมไทยมาช้านาน ถ้าวันนี้สังคมของเราเป็นสังคมอุดมปัญญา ทุกคนเข้าใจธรรมะ ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้น เมื่อสักครู่ได้เดินเยี่ยมสนามสอบเห็นน้องๆ บางคนอายุเพียง 12-13 ขวบ ได้สอบธรรมศึกษาโท เอก กันแล้ว ก็ดีนะที่มาจังหวัดน่านได้มาเห็นวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน สถานที่สอบ ผมอยากให้จังหวัดที่ยังมีผู้เข้าสอบน้อยมีผู้เข้าสอบมากมายเหมือนที่นี่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าว

นายณรงค์  ทรงอารมณ์ รักษาการผอ.พศ. กล่าวว่า การสอนธรรมศึกษาของปีนี้กับปีที่ผ่านมา ส่วนตนแล้วเห็นว่าเราเคยเปิดสนามสอบในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิตก็เป็นไปแบบภาคกลาง แต่ปีนี้มาเปิดที่จังหวัดน่าน ก็เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของการนับถือศาสนาพุทธของทางภาคเหนือ เราย่อมทราบดีว่าชาวภาคเหนือมีจิตใจเยือกเย็น มีความเป็นมิตร อารีรอบ มีน้ำใจ ดังนั้นในการเปิดสนามสอบจึงเป็นไปในรูปแบบของล้านนา ส่วนนี้จะทำให้แนวคิดของผู้มาสอบสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดสอบด้วยมิติใหม่โดยท่านรัฐมนตรีเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฝ่ายฆราวาส และจากนี้ก็จะติดตามประเมินผลว่าการสอบในทุกภูมิภาคนั้นสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงไร สำหรับที่น่านแห่งนี้ได้เห็นแล้วว่ามีผู้เข้าสอบมากกว่า 6,000 คน มีทั้งเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบจึงนับว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจและประสบความสำเร็จด้วยดี

ด้านพระราชศาสนาภิบาล กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบธรรมศึกษาของสำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน โดยนโยบายของเจ้าคณะภาค 6 ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการส่งครูสอนพระปริยัติธรรมและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในระดับประถม มัธยม อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 นี้ มีผู้สมัครเรียนในสังกัดสำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  จำนวน 6,271 คน โดยแบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี 3,448 คน ชั้นโท 2,022 คน และชั้นเอก จำนวน 801 คน สำหรับสนามสอบแห่งนี้ มีนำเรียนสมัครเข้าสอบทั้งหมด 744 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี 306 คน ชั้นโท 300 คน และชั้นเอก 138 คน

หลังเสร็จพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษาแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบตามวัดต่างๆ อาทิ วัดภูเก็ต อ.ปัว วัดพญาภู อ.เมือง วัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมือง วัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา วัดศรีมงคล อ.ท่าวังผา วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อ.เมือง เป็นต้น