“สด.พระมหาธีราจารย์” ย้ำ พระธรรมทูตอยู่ต่างประเทศก็ต้องรักษาอาจาระ “หลวงพี่น้ำฝน” เข้ารับวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26

0
1033

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26 ที่อาคารมวก.48 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมีพระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรม และพระธรรมทูตสมทบ เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 120 รูป

โดยในรุ่นนี้ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม เข้ารับวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 ด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวให้โอวาทว่า พระธรรมทูตต้องมีอุดมการณ์แน่วแน่ เสียสละ มีความแม่นยำในหลักธรรมคำสอนเพื่อนำไปเผยแผ่ ทั้งต้องรักษาอาจาระให้มีความเหมาะสม มีความชำนาญ เข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีในประเทศที่ไปอยู่ และนอกจากพระธรรมทูต ต้องเป็นทูตทางธรรมแล้ว ยังต้องเป็นทูตสันถวไมตรี ด้านประเพณีวัฒนธรรมไทย ในการนำไปเผยแพร่ยังต่างประเทศอีกด้วย

ขณะที่พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมส. และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7 กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า การไปทำหน้าที่พระธรรมทูต ต้องมีความอดทน เพราะต้องเจอสภาพอากาศที่ต่างจากประเทศไทยมาก และขอแนะนำหลักการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศให้กับพระธรรมทูต คือ 1.ต้องมีอุดมการณ์ 2.มีหลักการ 3.มีวิธีการ และ4.มีจุดมุ่งหมาย

ด้านพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมฯ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการอบรมพอดี จึงได้ปรับรูปแบบ โดยนอกจากจะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แล้ว ยังเน้นการบรรยายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการได้วิทยากรจากทั่วโลกทั้งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ มาบรรยายให้กับพระธรรมทูต และยังใช้เป็นโอกาสสอนจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับพระธรรมทูตด้วย