S__22077483

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สวธ.เล็งดัน “ข้าวแกง” มรดกภูมิปัญญาฯเข้าร่วม “สตรีทฟู้ด”

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า  ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ “ต้มยำกุ้ง” เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ต่อองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกแล้ว 2 รายการ คือ โขน เมื่อปี2561  และนวดไทย...

วธ.ประกาศแล้ว ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ Work From Home เหลื่อมเวลาการทำงาน

ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป วันนี้ (14 เมษายน 2564) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ออกประกาศชัดเจนว่า หากพบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คนใดติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ต้องเร่งส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล พร้อมกับแจ้งทามไลน์ตามความจริง...

69 จังหวัดพร้อมนำร่องโครงการ “วันเสาร์เข้าวัด” สร้างรายได้แก่ครัวเรือน

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ รับทราบผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน กำหนดวัดนำร่องทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 วัด รวม 77 วัด เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...