ศ.วิชา มหาคุณ ย้ำพระสงฆ์ต้องไม่ทนต่อการทุจริตคดโกง ตักเตือนผู้นำชุมชนและสังคมให้ตระหนักรู้ถึงมะเร็งร้ายในการทุจริตคอรัปชั่น

0
1324

วันนี้ (21ธันวาคม 2561) ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรสันติศึกษา มจร. ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังจัดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด  รุ่นที่ 1 จำนวน 120 รูป จาก 50 หมู่บ้านช่อสะอาดนำร่องที่ครอบคลุม 50 จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 20-24 ธันวาคม 2561

ศ.วิชา  มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  กล่าวกับพระสงฆ์ช่อสะอาดระหว่างการบรรยายพิเศษ ในฐานะเป็นประธานในพิธีเปิดว่า พระสงฆ์ต้องไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม  อีกทั้งไม่ควรคิดว่าการต่อต้านการโกงเป็นหน้าที่ของฆราวาส พระสงฆ์ในฐานะบุคคลที่ได้รับความยอมรับจากสังคมควรมีบทบาทในการกระตุ้นเตือนผู้นำชุมชนและสังคมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงมะเร็งร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น

“การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดนั้น พระสงฆ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดมีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ห่วงคือ  ทำอย่างอย่างไรจึงจะขยายฐานคำว่า “สุจริต” ให้สอดรับกับวิถีพฤติกรรมการโกง โดยกระตุ้นให้เกิดการเปิดเผย โปร่งใส  และตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนการของกิจกรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม” ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกล่าวเสริม

ในขณะที่พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาด กล่าวว่า หมู่บ้านช่อสะอาดเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการหมู่บ้านศีล  5  ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมหาเถรสมาคม(มส.) คณะกรรมการโครงการฯ จึงได้คัดเลือกหมู่บ้านช่อสะอาดมาพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านช่อสะอาด

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด  นำโดย  ศ.วิชา มหาคุณ ได้ลงไปตรวจเยี่ยม และประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด แล้วพบว่า วัดหรือพระสงฆ์  ซึ่งเป็นหนึ่งในบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน  ยังต้องการความเข้าใจ และต้องการทักษะอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้การขับเคลื่อนหมู่บ้านช่อสะอาดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบ้านและโรงเรียน” พระมหาหรรษา กล่าว และย้ำว่า

เชื่อมั่นว่า เมื่อพระสงฆ์ช่อสะอาดได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งองค์ความรู้และทักษะอย่างครอบคลุมและรอบด้านแล้ว จะทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ทั้งกายสะอาด  พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด อันจะส่งผลความสะอาดของชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  อย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป

//////////////////////////////////////////////////////////////////