ศูนย์พิทักษ์ฯ อัดพศ.รับเรื่อง “บัตรสนเท่ห์” ร้องเรียนพระ

0
341

จากการจัดงานวันมหาสังฆประชาปีติครบ 18 ปี ที่ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ได้มอบตราตั้งแต่งตั้งให้พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) หรือ “เจ้าคุณประสาร”  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เป็นเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ อีกวาระหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์ฯ ครั้งที่ 1/2563

ภายในงานดังกล่าวมีการเสวนาธรรม การปรับตัวของชาวพุทธในยุคนิวนอร์มัล โดยพระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า ยุคนิวนอร์มัล เกิดผลกระทบแน่นอนต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธศาสนามีสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องปรับตัวไปสู่เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ จำเป็นจะต้องทำให้คำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ยาก ให้เข้าใจง่าย ทั้งนี้นิวนอร์มัล เกิดขึ้นเพราะโรคโควิด-19 และผู้คนกำลังเฝ้าระวัคซีนในการรักษา แต่ยังขาดวัคซีนในการรักษาจิตใจ ซึ่งพระพุทธศาสนา คือวัคซีนที่ดีที่สุด

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ ที่ศูนย์ดำรงธรรม และที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พบว่า บางครั้งการร้องเรียนเป็นเพียงแค่บัตรสนเท่ห์ก็ยังทำหนังสือแจ้งไปที่เจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่ที่ถูกอ้างถึงให้สอบสวนหาข้อเท็จจริง ทั้งที่ความจริงแล้วการจะรับเรื่องร้องเรียนจะต้องมีตัวผู้ร้องที่ชัดเจน หากเป็นเพียงบัตรสนเท่ห์ซึ่งไม่มีการระบุตัวตนของผู้ร้องเรียน จะไม่รับเรื่องมาตรวจสอบ ดังนั้นทางอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงได้มีหนังสือแจ้งไปที่พศ.แล้วว่า ไม่ควรรับเรื่องร้องเรียนที่มาจากบัตรสนเท่ห์