“ศูนย์คุณธรรม” ระดมความเห็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข

0
281

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ผู้แทน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในการประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Sustainability with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน ณ ห้องประชุม 4 ขั้น 17 ศูนย์คุณธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ในการประชุมได้มีการชี้แจงความเป็นมาและนำเสนอกรอบแนวคิดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พร้อมกับได้มีเวทีการอภิปรายและนำเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว “เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข” จากผู้แทนเครือข่ายฯ ได้แก่

  1. นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี
  2. 2. พระปลัดวรกิจ วรกิจฺโจ เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. นายเจษฎา มิ่งสมร เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  4. นายสุรินทร์ ตำหนิงาม เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) สถานการณ์คุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมไทย (2) ความคืบหน้าตามมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (3) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในการหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ในมิติของเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว ซึ่งจะนำประเด็นต่างๆ สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายเข้าสู่งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ