ศูนย์คุณธรรมฯ สนับสนุนวิทยากรกระบวนการ ประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ชู “ลำปางเมืองคนดี มีคุณธรรม”

0
177

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมให้คำปรึกษาในการประชุมฯ ณ ห้องฟ้าประทานพร ปางหลวงการ์เด้น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายภาครัฐ อาทิ อำเภอคุณธรรม โรงพักคุณธรรม สาธารณสุขคุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐคุณธรรมต่างๆ จำนวนกว่า 100 คน

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม โดยมีนางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและเป็นฝ่ายเลขานุการ และมีทีมวิชาการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำโดย ผศ.เพ็ญศิริ พันพา หัวหน้าโครงการ และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ กระบวนการทำงาน และเป้าหมายการขับเคลื่อน ระยะ 1-3 ปี และหารือการแต่งตั้งกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายภาครัฐ การเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง การร่างประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดคุณธรรม และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วิเคราะห์/ค้นหาต้นทุนคุณธรรมความดี และสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ การประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐได้มีข้อคิดเห็นในการตั้งเป้าหมายพฤติกรรมร่วมของจังหวัดลำปาง คือ “ลำปางเมืองคนดี มีคุณธรรม” ด้วยหลักการระเบิดจากภายใน ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจากกลไกครอบครัว องค์กร ชุมชน สู่ระดับนโยบาย (ล่างขึ้นบน) และมีความยินดีที่จะร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

.ข่าวโดย : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

*****************************************************************