ศมส.จับมือสกว. จัดเสวนาวิชาการ “พหุวัฒนธรรม : อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี” สร้างองค์ความรู้พื้นที่ชายแดนภาคใต้

0
1390

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในฐานะที่ศมส. มีภารกิจรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคลังข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลและนำเสนอชุดข้อมูลอย่างเป็นระบบ  โดยในปี 2561 ศมส.มีแผนงานเผยแพร่วิชาการสู่สาธารณะ และมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบของการบรรยายและเสวนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและผลงานวิชาการของ ศมส.  โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ 1.บริการความรู้ทางมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่นักวิชาการผู้ใช้ข้อมูลทางวิชาการ และผู้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม ได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  2.ศมส.เปิดพื้นที่ให้นักวิชาการ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ และ 3.สร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านมานุษยวิทยาและผู้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เพื่อให้ ศมส. เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลวิชาการด้านมานุษยวิทยา ใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นชาติพันธุ์วิทยา ประเด็นมรดกทางวัฒนธรรม และประเด็นวัฒนธรรมร่วมสมัย

นายพีรพน กล่าวต่อไปว่า ในเดือนมีนาคมนี้  ศมส. ร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ ภายใต้ชื่องาน “พหุวัฒนธรรม : อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี” ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ในการเผยแพร่แนวคิดเรื่อง “พหุวัฒนธรรม” ผ่านกิจกรรมการเสวนาวิชาการ เพื่อให้สังคมตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจ และปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม

นอกจากนี้จะเป็นการทำงานผ่านเครือข่ายวิชาการ ด้วยการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้มีเป้าหมายเพียงแต่การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะเป็นกลไกสำคัญของการผสานพลังในการขับเคลื่อนประเด็นทางวิชาการของ ศมส. ให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวอีกว่า การจัดเสวนาดังกล่าวศมส.ได้เชื่อมโยงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560-2561 ที่มุ่งให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในข้อที่ 3 เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ ภายใต้ชื่องาน “พหุวัฒนธรรม : อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี” จึงเป็นภารกิจสำคัญเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่อง “พหุวัฒนธรรม” ผ่านกิจกรรมการเสวนาวิชาการ และเผยแพร่หนังสือเรื่อง “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม” และ “ไทยใต้ มลายูเหนือ:ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย ฉบับภาษาไทย” เพื่อให้สังคมตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจ และปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่อไป