ศมส.ขอเชิญร่วมกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)” สำรองที่นั่งฟรี

0
1895

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 24 “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)” เพื่อแนะนำหนังสือ “รัฐฉาน (เมืองไต)” พิมพ์ครั้งที่ 2 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้าข้อมูลวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพลวัตของชาติพันธุ์กลุ่มคนไทในรัฐฉาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวกนกวรรณ ชัยทัต นักศึกษาปริญญาเอก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินรายการโดย นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด นักวิชาการด้านชาติพันธุ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://www.sac.or.th/activity/register/247 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2880-9429 ต่อ 3834 กนกเรขา

 “รัฐฉาน” ในปัจจุบันประกอบด้วยสองเขตวัฒนธรรมหลัก แยกจากกันอย่างคร่าวๆ ในทางภูมิศาสตร์ ด้วยแนวแม่น้ำสาละวินที่ไหลผ่านกลาง แบ่งพื้นที่เป็นดินแดนฟากตะวันตกและฟากตะวันออกของแม่น้ำ ผู้คนปัจจุบันรับรู้ตนเองเป็น “ไต” ในดินแดนสองฟากสาละวินดังกล่าว เคยมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรมแยกจากกันมานานหลายศตวรรษก่อนหน้านี้ รวมถึงเคยมีสำนึกใน “ชาติพันธุ์” แปลกแยกจากกันเป็นคนละกลุ่มมาก่อนด้วย

กระทั่งภายหลังการเกิดขึ้นของ “รัฐฉาน” ในทางการเมือง และการละเมิดสนธิสัญญาปางโหลงโดยรัฐบาลพม่า ตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1958 เป็นต้นมา จึงเกิดความพยายามปลุก “สำนึก” และ “สร้างอัตลักษณ์” ร่วมของความเป็น “ไต” ให้บังเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างผู้คนสองฟากแม่น้ำสาละวิน

ผู้เขียนสอบสวนกระบวนการทางวัฒนธรรมดังกล่าว ภายใต้สองปฏิบัติการหลักได้แก่การสร้าง “อดีต” ขึ้นเพื่อรับใช้เงื่อนไขการเมืองในปัจจุบัน และการปลูกสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างผู้คนข้ามฟากแม่น้ำสายดังกล่าว ชื่อเรื่อง รัฐฉาน (เมืองไต) พลวัตชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย ISBN : 978-616-7154-60-2 ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : เสมอชัย พูลสุวรรณ ปีที่พิมพ์ : 2560 คำสำคัญ :    รัฐฉาน, ประวัติศาสตร์, การเมืองและการปกครอง, ชาติพันธุ์ ราคา : 200 บาท หมวดหมู่ : รัฐ ศาสนา และความรุนแรง