ศพช.ลำปาง มุ่งมั่น เสริมสร้าง สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)

0
18

สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมกสิกรรมธรรมชาติ ผ่านการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์  2564) นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำปาง   เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) มีนโยบายในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง   ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำริของพระบรมชนกนาถในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ไปสู่การปฏิบัติของพี่น้องประชาชน เพื่อการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในชุมชน ประเทศและภายนอกจากสังคมโลก ที่จะส่งผลต่อครอบครัว การเตรียมความพร้อมแต่ละครัวเรือนให้ได้รับการพัฒนาอย่างบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา โดยสอดคล้องกับภูมิสังคมที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันของปัจจัยพื้นฐานด้านศักยภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่สมัครใจในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย หมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน ให้เป็นผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ไปขับเคลื่อนการพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เหมาะสมกับพื้นที่

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง (ศพช.ลำปาง) ได้รับมอบหมายจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นหน่วยดำเนินการฝึกอบรมผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน และจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น  369 ครัวเรือน ซึ่งหลักสูตรของการฝึกอบรมในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน เน้นหนักในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะจากประสบการณ์ตรง โดยมีทีมงานบุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เป็นวิทยากร หรือเรียกว่า ครูพาทำ นำการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ ตามหลักทฤษฎีใหม่” โดยผู้เข้าอบรมร่วมกันลงมือปฏิบัติการในการซ่อมแซมปรับแต่งผนังคลองไส้ไก่  , การปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ , การห่มดิน  , การเลี้ยงดิน แห้งชาม น้ำชาม และการปลูกป่า 5 ระดับ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นแหล่งในการเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และน้อมนำการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  ดัง ส.ค.ส.พระราชทานในปี 2547 “สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย” ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี

“ทั้งนี้ ศพช.ลำปาง มีความเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของตนเอง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ต่อไป” นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง กล่าวด้วยความมั่นใจ