ศพช.ลำปาง จัดกิจกรรม“เอามื้อสามัคคี” ลงแขกเกี่ยวข้าว และปลูกแฝก ห่มดินพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ศพช. ลำปาง

0
46

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ และทีมมดงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง (ศพช.ลำปาง) ร่วมกันจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ลงแขกเกี่ยวข้าวตามฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่สร้างความมั่งคงทางอาหาร  และปลูกแฝกห่มดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ศพช. ลำปาง โดยมีกิจกรรมดังนี้

– ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โดยข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง ซึ่งแปลงนาสาธิตแปลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของฐานเรียนรู้ ฅนรักษ์แม่โพสพ ให้การเรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประชาชนผู้สนใจ โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เป็นทีมวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

– กิจกรรมปลูกแฝก ห่มดิน (แห้งชาม น้ำชามตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ) ณ บริเวณริมหนองน้ำ ในพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น สร้างความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

– กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในวันนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯที่มุ่งหวังสู่การต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่  ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากผลผลิตภายในพื้นที่ต้นแบบฯ และเป็นพื้นที่เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

///////////////////////////////////////////////////////////////////