ศปค.19 มจร มอบสิ่งของช่วยศูนย์ฯวิทยาเขตทั่วประเทศ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

0
600

วันที่ 13 พ.ค.63 ที่บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมจร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย ถวายพระภิกษุสามเณร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศปค.19 มจร)

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวรายงานว่า ตามที่มจร ได้ตั้งศปค.19 มจร โดยมีพระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ได้สั่งการให้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่มจร วิทยาเขตต่างๆ ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งมีศูนย์กลางในแต่ละภาค ประกอบด้วยภาคกลางที่มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคเหนือ ที่มจร วิทยาเขตพะเยา จ.พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มจร จ.มหาสารคาม ภาคใต้ ที่วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มจร จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับรพ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้การจัดตั้งโรงทานของมจร จะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

ด้านพระเทพปวรเมธี กล่าวว่า มจร ได้กำหนดนโยบายให้วิทยาเขตของมจร ทั่วประเทศ ตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมทุกวิทยาเขต ทั่วประเทศแล้ว