ศน.-แม่กองบาลีคัด 200 เพชรมหาเปรียญเข้ารับทุน สนองพระราชปณิธาน ร.9 เพื่อสืบสานศาสนธรรมและศาสนทายาท

0
1922

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับแม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาท สืบสานและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยทางศน. ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่สอบได้คะแนนสูงที่สุดตั้งแต่ระดับประโยคเปรียญธรรม 3 ประโยค จนถึงเปรียญธรรม 8 ประโยคจากสำนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 200 รูป เข้ารับมอบทุนฯ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มีบัญชาให้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานแทนฝ่ายสงฆ์ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้พระวิสุทธิวงศาจารย์ กล่าวว่า ทุนดังกล่าวทางศน. และสำนักงานแม่กองบาลีฯ สนับสนุนในการให้ทุน พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนธรรม ภาษาบาลีเป็นพุทธพจน์ เป็นพุทธวจนะที่เป็นดำรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตราบใดยังมีผู้ที่สนใจการศึกษาภาษาบาลีอยู่ ตราบนั้นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่สูญหายไปจากโลกนี้ ที่ปรากฏในวันนี้มี 200 รูป ไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ แต่ทางแม่กองบาลีสนามหลวงได้คัดเลือกเอาผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดทั่วประเทศมาเท่านั้น

การมอบทุนในวันนี้ศน.ได้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร  รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงรำลึกถึงพระศาสนธรรม จึงได้สละพระราชทรัพย์ของพระองค์ให้แก่ทางราชการเพื่อมาดำเนินการสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรสืบทอดมาถึงวันนี้ แม้พระองค์เสด็จสวรรคตแล้วก็ตาม แต่ปณิธานของพระองค์ก็ยังมีเหล่าข้าราชการน้อมสนองพระราชประสงค์ตลอดมา ดังนั้น พระหนุ่มสามเณรน้อยมหาเปรียญในที่นี้ ที่มีความพากเพียรเรียนบาลี จึงเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดศาสนธรรมให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป

นายพงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า พระภิกษุสามเณร ถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม พระภิกษุสามเณรจึงมีหลักที่หลัก คือ การศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นำหลักธรรมที่ถูกต้องไปอบรมสั่งสอน เผยแผ่ ให้เกิดศรัทธาแก่ประชาชน ให้รู้และเข้าใจจนเป็นผู้ดำรงตนตามกรอบศีลธรรมอันดีงาม ปัจจุบันจำนวนพระภิกษุสามเณรที่เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนากำลังขาดแคลน ทั้งด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นศน. ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้จัดโครงการสนับสนุนศาสทายาท สืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีสนามหลวงได้ในปีการศึกษา 2560 เข้ารับทุนการศึกษาในวันนี้

ด้านนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีศน. กล่าวว่า ทุนที่จัดถวายแด่พระภิกษุสามเณรทุกรูปในที่นี้ ศน.ได้จัดขึ้นภายหลังมีการเสนอเข้ามาโดยพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์เดินทางไปอินเดียกลับมา ตนยังได้มองด้วยว่าในการสืบทอดพระพุทธศาสนานั้น เพราะภาษาบาลีเป็นพระพุทธพจน์ ถ้ายังมีการเรียนภาษาบาลีพระพุทธศาสนาจะมีอายุยืนยาวไปถึงนับหมื่นปีได้ ตนเองเคยเป็นนักเรียนบาลี การเรียนสมัยนั้นยากลำบากกว่านี้มาก ที่ตนมีวันนี้ได้ และได้ทำงานในตำแหน่งนี้ ก็ด้วยพระคุณของพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงอยากมีส่วนในการสนับสนุนด้านการศึกษาบาลี และขอกราบอนุโมทนาต่อพระภิกษุสามเณรทุกรูป ขอให้ท่านเรียนรู้จนแตกฉานและได้เรียนถึงชั้นเปรียญ 9 (ป.ธ.9) ทุกรูป