ศน. แจ้งประกาศวันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561 ของสำนักพระราชวัง เพิ่มวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ยังคง “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.

0
4751

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา          เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการทำนุบำรุง ให้การอุปถัมภ์กิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการให้การรับรองเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและส่วนรวม นำพาสังคมสู่สังคมคุณธรรมภายใต้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ กรมการศาสนา ยังมีภารกิจหน้าที่ร่วมกับสำนักพระราชวังในการรับสนองงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในการนี้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมทุกภาคส่วน กรมการศาสนาจึงได้ประสานไปยังสำนักพระราชวัง เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งสำนักพระราชวังได้กำหนดไว้แล้วเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้รับทราบ ดังนี้

วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561

 1. วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันจันทร์ที่ 1 มกราคม
 2. วันมาฆบูชา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม
 3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกบวันศุกร์ที่ 6 เมษายน
 4. วันสงกรานต์ ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 เมษายน วันเสาร์ที่ 14 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน
 5. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม
 6. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม
 7. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม
 8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเข้าพรรษา ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม
 9. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม
 10. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม
 11. วันปิยมหาราช ตรงกับวันอังคารที่ 23 ตุลาคม
 12. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันพุธที่ 5 ธันวาคม
 13. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม
 14. วันเริ่มเทศกาลปีใหม่ ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม
 15. วันเสาร์-อาทิตย์

ทั้งนี้ วันปวารณาออกพรรษาตรงกับวันพุธที่ 24 ตุลาคม ไม่หยุดราชการ

อธิบดีกรมการศาสนา  กล่าวอีกว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอแจ้งประกาศวันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561 ของสำนักพระราชวัง ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้นำไปกำหนดแผนงานการทำงานตลอดปีพุทธศักราช 2561 ต่อไป