ศน.เปิดอบรมผู้สอนประจำศูนย์ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เร่งสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาคน พัฒนางาน ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

0
1334

วันนี้ (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์) เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิดโครงการอบรมผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายมานัส กล่าวว่า ศน.ร่วมกับสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมผู้สอนประจำศูนย์ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมผู้สอนได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้การจัดการศึกษา หลักสูตร และเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทำให้เยาวชนผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีคุณธรรมและเกิดความสันติสุขที่ยั่งยืน และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน

อธิบดีศน. กล่าวต่อว่า ศน.ได้ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ซึ่งมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๘๘๔ ศูนย์ ในพื้นที่ ๓๓ จังหวัด เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนาแก่เยาวชนชาวไทยมุสลิม ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนาและการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามแนวทางในแต่ละศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ในการขับเคลื่อนการอบรมเด็กและเยาวชนในศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอย่างแท้จริง รวมทั้งบูรณาการร่วมกันกับองค์กรเครือข่ายที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาอิสลาม