ศน. เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต หลักศาสนา หลักคุณธรรม สร้างความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

0
665

เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ โบสถ์พระมหาไถ่ พัทยา และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีเยาวชน 5 ศาสนา วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ และมีจิตสำนึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานที่แตกต่างกัน และพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม การจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เป็นโครงการหนึ่งที่กรมการศาสนา ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ศึกษาเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต ข้อปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่ออีกว่า การที่เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่จะได้มาทำความรู้จักกับเพื่อนต่างศาสนา ต่างสถาบัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละศาสนา ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สร้างความผูกพันและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,