ศน. เชิญชวนเด็ก-เยาวชน ร่วมกิจกรรมบวชพระ-เณร-ศีลจาริณี ทำความดีเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ 2 เมษายน สมเด็จพระเทพฯ

0
1529

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ รวมทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้ความรู้อื่นๆ เช่น การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

อธิบดี ศน. กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางกรมการศาสนาร่วมกับวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร คาดว่าจะมีสามเณรและศีลจาริณี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 262 รูป/คน โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนภูมิภาคจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมนี้ จึงขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมบวชทำความดีเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 02-422 8793