ศน.สืบทอดประเพณีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

0
1141

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา สมาคมศิษย์เก่าวัดพระเชตุพนฯ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังเทศน์เป็นจำนวนมาก

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วธ.ได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง ศน.จัดขึ้น ณ วัดพระเชตุพนฯ ในส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ทั่วประเทศ จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จังหวัดละ ๑ แห่ง ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้พสกนิกรชาวไทยแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวคิดจากมหาชาติเวนสันดรชาดก ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากเรื่องราวและเนื้อหาของมหาชาติเวสสันดรชาดก ช่วยให้บุคคลได้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญอันมีการสละความเห็นแก่ตัว สอนให้รู้จักโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันจะเป็นเหตุบันดาลให้สังคมเกิดความสงบสุข รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติ มรดกทางวัฒนธรรมอันสูงค่า ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาและชาติไทยสืบไป

“การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติดังกล่าว ยังสอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา กลยุทธที่ ๒ ส่งเสริมให้ใช้พลังศรัทธาทางศาสนาสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนาร่วมกันจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ที่ปรึกษา รมว.วธ. กล่าว

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีศน. กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีการทำบุญที่บรรพบุรุษไทยสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยน้อมรำลึกถึงเรื่องราวในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ อันเป็นพระชาติสุดท้าย ที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งใหญ่ จึงเรียกว่า “มหาชาติ” ซึ่งการเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ล้วนมีคติธรรมสอนใจให้ผู้ฟังรำลึกถึงการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ รวมถึงได้พิจารณาเรื่องราวในเวสสันดรชาดกเป็นกรณีศึกษา เพื่อการสำรวมระวังและเจริญกุศลยิ่งขึ้นไป