ศน.-สถาบันแม่ชีไทย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม

0
790

กรมการศาสนา ร่วมกับสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562

วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม สำนักรัตนไพบูลย์แม่ชีไทย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา(ศน.) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ผู้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกศาสนาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจ นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และแสดงความจงรักภักดี โดยในส่วนกลาง กรมการศาสนา ร่วมกับสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2562  ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม สำนักรัตนไพบูลย์แม่ชีไทย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แม่ชี และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ ภาคราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้มีสมาธิ เกิดสติ ปัญญา เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมอันสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลากิเลส เพราะเมื่อได้นำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปปฏิบัติย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ใน 3 ระดับ คือ ประโยชน์ขั้นต่ำ สามารถตั้งตัวเป็นหลักฐานได้ ประโยชน์ขั้นกลาง สามารถตั้งตัวอยู่ในหลักศีลธรรมได้ และประโยชน์ขั้นสูงสุด คือ สามารถดับกิเลส พ้นทุกข์ ได้อย่างแท้จริง นับเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาคสังคม เป็นการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวม