ศน.-วัดเบญจมบพิตร ร่วมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ” คล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

0
2285

 

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 29 มีนาคม เวลา 9.00 น. ที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดเบญจมพิตรฯ จัดให้มีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี ในการเทศน์มหาชาติครั้งนี้ ศน.ได้กราบอาราธนา พระมหามานะ มุนิวํโส ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นองค์แสดงธรรมในกัณฑ์แรก

 

ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 นับเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล วธ.โดยกรมการศาสนาจึงได้ร่วมกับวัดเบญจมบพิตรฯ จัดการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าวต่อว่า ในฐานะ วธ.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานด้านศาสนา เพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จึงได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯสืบเนื่องตลอดมา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีสำนึกในศีลธรรม คุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ นำสู่ความสมดุลอันส่งผลให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 49/2559 ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือให้เกิดพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนาและนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

“การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 ดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับในส่วนกลาง กรมการศาสนา ร่วมกับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในช่วงเดือนเมษายน 2560 พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการศาสนา โทร. 0 2422 8793 หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ” ที่ปรึกษา รมว.วธ. กล่าว