ศน.-วัดสุวรรณาราม จัดตักบาตรทางน้ำคลองบางกอกน้อย ส่งเสริมวิถีธรรม สืบสานวิถีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

0
3400

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย จัดพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2560 ส่งเสริมวิถีธรรม สืบสานวิถีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีพระเทพสุวรรณเมธี เป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการ ชาวชุมชนใกล้เคียง พ่อค้าประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายมานัส กล่าวว่า กรมการศาสนา โดยความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย จัดโครงการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “ตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำ สืบสานประเพณีสงกรานต์” ในวันสงกรานต์วันที่ 13 เมษายน 2560 เพื่ออนุรักษ์สืบทอดบวรพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางน้ำของชาววัดทอง คลองบางกอกน้อย และพลิกฟื้นวัฒนธรรมแห่งสายน้ำคลองบางกอกน้อยขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย จัดพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ไทย ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และสรงน้ำพระสงฆ์ กราบสักการะหลวงพ่อพุทธสัพพัญญู กราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธสีหไสยาสน์ และกราบสักการะหลวงปู่รอดและบูรพาจารย์วัดนายโรง ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนเขตบางกอกน้อย

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 นี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมวิถีธรรม สืบสานวิถีไทยแล้ว ยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย ทำให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีการรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการส่งเสริมการแสดงความกตัญญูกตเวทีอีกด้วย