ศน.-วัดราชประดิษฐฯจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระราชินี” ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

0
1785

สำนักข่าว thairnews – วันนี้ (9 ส.ค.) เวลา 15.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไป และองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

เมื่อพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 5 รูป ขึ้นสู่อาสนะแล้ว พลเอก ชาญชัย ช้างมงคล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ รองอธิบดีศน. กล่าวรายงาน มีความสรุปว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานศาสนาและคุณธรรมของปวงชนชาวไทย พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดมา ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ศน. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไปและองค์กรเครือข่าย จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์

ลำดับต่อจากนั้น ประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์บริกรรมคาถาจุดเทียนเท่าพระองค์ และเทียนพระมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ประธานพิธีจุดเทียนบูชาเทพยดานพเคราะห์ ที่แท่นบัตรพลี โหรประกาศอัญเชิญเทวดา เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทต่างๆ โหรกล่าวบูชาเทวดานพเคราะห์วันอาทิตย์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทประจำพระอาทิตย์

ต่อมา โหรกล่าวบูชาเทวดานพเคราะห์สลับกับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บทประจำดาวนพเคราะห์จนจบทั้ง 9 วัน จากนั้นโหรประกาศสรุปพระนพเคราะห์และให้พร ประธานพิธีและผู้มีเกียรติร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธี พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานพิธีพร้อมผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร ประธานสงฆ์ประพรหมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวภายหลังพิธีว่า นวัคคหายุสมธัมม์ เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่าง ๆ ในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย นวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติของพระสงฆ์วัดราชประดิษฐ์ฯ ในการฉลองพระราชศรัทธาสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน โดยอาราธนาพระสงฆ์ 5 รูป สวดพระธรรมคาถาต่างๆ ที่มีข้อธรรมเท่าเกณฑ์กำลังนพเคราะห์เฉพาะองค์นั้นๆ โดยมีข้อความเป็นภาษาบาลี เมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรมสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้