ศน. – วัดพิชัยญาติ ร่วมจัดปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๙ หลายภาคส่วนร่วม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0
3625

สำนักข่าว thairnews – วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีพระครูวิสิษฏ์สรการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญชวนให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา และทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

กรมการศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยให้ศาสนิกชนทุกศาสนา ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมรวมพลังจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิเช่น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดวัด ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ ในท้องถิ่น การไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้ยากไร้ที่โรงพยาบาล ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล ทั้งในส่วนกลาง (กทม.) และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ

รองอธิบดี ศน. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ศน.ได้ร่วมกับวัดพิชยญาติการาม จัดกิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน  ประกอบด้วย สำนักงานเขตคลองสาน สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ โรงเรียนจันทรวิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา โรงเรียนศึกษานารี ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติวัดอรุณราชวราราม

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้นำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนเกิดความปรองดองสมานฉันท์และเกื้อกูลกัน ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขร่มเย็น” รองอธิบดี ศน. กล่าว

นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมชุมชนคุณธรรม กล่าวเสริมว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ในการการศาสนาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา ทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานศาสนาและคุณธรรมของปวงชนชาวไทย พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดมา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศน. วัดพิชยญาติการาม พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

…………………………………………………..