ศน.ลุยตั้ง “ศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด” ทั่วประเทศ

0
233

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.)กล่าวว่า จากการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีองค์กรทางศาสนาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศน. เข้าร่วมประชุม  ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมให้เตรียมการจัดทำวิดีทัศน์พิธี 5 ศาสนา มหามงคล เนื่องในวันครบรอบ 239 ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของศน. และกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมกันนี้ยังได้มีมติเห็นชอบในการจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สัญจร “ปันใจ ปันสุข” เพื่อจัดเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคดควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ กำหนดลงพื้นที่จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครนายก ซึ่งจะมีการกำหนดวัน เวลา ในการลงพื้นที่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบอดของโรคดควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้แจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า จะขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งเดิมมีการจัดตั้งมาก่อนแล้ว แต่มีหลายจังหวัดยังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ตนเสนอ และขอให้เร่งดำเนินการ สำหรับในจังหวัดที่มีผู้นับถือศาสนาไม่ครบทั้ง 5 ศาสนาภายใต้การดูแลของศน. ขอให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ไปก่อน โดยให้มีผู้นำศาสนาเป็นคณะกรรมการตามศาสนาที่มีผู้นับถือในจังหวัดนั้นๆ และจากนี้จะแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน เพราะในปัจจุบันมีการบิดเบือนข้อมูลด้านศาสนาผ่านสื่อต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งด้านศาสนิกสัมพันธ์ในทุกมิติทั่วประเทศ