ศน. พัฒนาทักษะ-เสริมสมรรถนะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ มุ่งนำธรรมะกล่อมเกลาเยาวชนให้พ้นวิกฤติด้านศีลธรรม

0
657

วันนี้ (๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒) นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมการศาสนาร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย

นายกิตติพันธ์  เปิดเผยว่า สังคมไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่กันอย่างรวดเร็วกว้างขวาง แต่ขาดการกลั่นกรอง ทำให้เยาวชนของชาติหมกมุ่นหลงใหลไปในทางที่เสื่อม จำเป็นต้องนำหลักธรรมทางศาสนามาสร้างภูมิคุ้นกันทางจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งล่อลวงต่าง ๆ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยได้อาราธนาพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน ๒๐๐ รูป เข้ารับการถวายความรู้ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เทคนิคโดยสื่อสร้างสรรค์ จิตวิทยาวัยรุ่น ศาสนพิธีและมารยาทไทยสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการอบรมคุณธรรมและการบริหารจัดการค่ายคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ศน. จะได้ขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากร เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแต่ละจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป

อธิบดีกรมการศาสนา  กล่าวในตอนท้ายว่า ในปัจจุบัน “พระธรรมวิทยากร” นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนการสร้างเสริมคุณธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับสมรรถนะของพระธรรมวิทยากรเป็นสำคัญ ที่จะนำการพัฒนาคุณภาพของประชาชนไปสู่ทิศทางเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศได้ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ถือเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยหันกลับมาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำพาตนเองและประเทศชาติให้หลุดพ้นจากวิกฤติด้านศีลธรรมอย่างได้ผลและเป็นรูปธรรม

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐