ศน.นำทูตานุทูต ๕ ประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน สานสัมพันธ์ในมิติทางศาสนา เชิญชวนชาวพุทธน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติ เนื่องใน “วันมาฆบูชา”

0
1003

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูตานุทูตของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ๕ ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน อินเดีย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาพระราชศรัทธาและพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

นางฉวีรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความเป็นไทย โดยการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนทุกพื้นที่เป็นสังคมคุณธรรมด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปปฏิบัติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

นางฉวีรัตน์ กล่าวต่อว่า วันนี้ ตรงกับวันมาฆบูชา กรมการศาสนาได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน โดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ๕ ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งวันนั้นในครั้งพุทธกาลตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๓ หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข หลักคำสอนสำคัญและเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยปีนี้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังพระสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนาตลอดรุ่ง ณ พระอารามหลวง ๓ พระอาราม ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ ๑๙ ก.พ.

 

“กระทรวงวัฒนธรรมกับคณะทูตานุทูตประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เราได้ร่วมกิจกรรมมาหลายปีแล้ว ในปีก็นี้มีประเทศที่เพิ่มขึ้นมาอีก โดยเฉพาะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมีเข้ามาร่วมถึง 12 ประเทศ ทั้งประเทศในอาเซียน และนอกอาเซียนด้วย ทำให้พระพุทธศาสนาได้มีการเผยแผ่ยิ่งๆ ขึ้นไป ทำให้มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และในวันนี้เป็นวันหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ จึงควรละการทำชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี มีจิตใจผ่องแผ้ว โอกาสนี้ก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมทำบุญทำกุศล ส่วนช่วงเย็นวันนี้ก็เชิญชวนเวียนเทียนร่วมกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา” นางฉวีรัตน์ กล่าว